ทนายภูวรินทร์

ทนายภูวรินทร์

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@hotmail.com

  ระวัง ! เช็คเด้ง แล้วฟ้องให้ผู้ออกเช็ครับผิดชำระเงินตามเช็คไม่ได้ (16413 อ่าน)

30 ก.ค. 2555 15:15


             เช็ค คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า “ผู้สั่งจ่าย” สั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า “ผู้รับเงิน” หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อมีการนำเช็คไปเรียกเก็บโดยชอบแล้ว ผู้สั่งจ่ายก็สัญญาว่าตนจะใช้เงินจำนวนตามเช็คนั้นให้ด้วย
            หนังสือตราสารที่จะเป็นเช็คตามกฎหมายจะต้องมีรายการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดั่งกล่าวต่อไปนี้ คือ
            (1) คำบอกชื่อว่าเป็นเช็ค
            (2) คำสั่งอันปราศจากเงื่อนไขให้ใช้เงินเป็นจำนวนแน่นอน
            (3) ชื่อ หรือยี่ห้อ และสำนักของธนาคาร
            (4) ชื่อ หรือยี่ห้อของผู้รับเงิน หรือคำจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ
            (5) สถานที่ใช้เงิน
            (6) วันและสถานที่ออกเช็ค
            (7) ลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย

            เช็คจึงเป็นตราสารเปลี่ยนมือที่ต้องการความเชื่อถือในระหว่างผู้สั่งจ่ายและผู้ทรงซึ่งมีเช็คไว้ในครอบครองโดยเป็นผู้รับเงินตามเช็คว่า เมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บเงินแล้วจะมีการจ่ายเงินตามเช็ค จึงถือว่า เช็คเป็นตราสารที่มีความน่าเชื่อถือและมีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจที่ใช้เช็คชำระหนี้แทนเงินสดเป็นอย่างมาก หากเช็คมีรายการครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วก็คงไม่มีปัญหาให้ผู้รับเงินตามเช็คปวดหัวและเจ็บใจอย่างใด เพราะอาจมีเช็คที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว ผู้สั่งจ่าย หรือผู้สลักหลังไม่ต้องรับผิดตามเนื้อความในเช็คก็ได้
            ดังนั้น ผมจึงได้นำตัวอย่างเช็คที่ผู้สั่งจ่ายไม่ต้องรับผิดตามเช็คมาแสดงชี้แจงให้ผู้อ่านที่มีความเกี่ยวข้องกับเช็คในการประกอบกิจการได้ศึกษาและเป็นอุทาหรณ์เพื่อจะได้ระมัดระวังในการรับเช็คจากบุคคลอื่นที่รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจให้ดียิ่งขึ้น เรื่องมีอยู่ว่า นายเลวสั่งจ่ายเช็คจำนวน 500,000 บาท ส่งมอบเพื่อชำระเป็นค่าสินค้าให้แก่นายดี โดยเช็คฉบับดังกล่าวนายเลวซึ่งรู้กฎหมายเรื่องเช็คเป็นอย่างดีได้ขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” ออกและเขียนคำว่า “สด” ลงไปในช่องว่างหลังคำว่า “จ่าย” ต่อมานายดีได้นำเช็คดังกล่าวไปเรียกเก็บเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค นายดีทวงถามนายเลวให้รับผิดชำระเงินตามเช็คนั้น ปรากฏว่านายเลวต่อสู้ว่าเช็คดังกล่าวมีรายการขาดตกบกพร่องในขณะออกเช็ค ไม่สมบูรณ์เป็นเช็ค ตนเองจึงไม่ต้องรับผิดตามเช็คนั้น นายดีจึงฟ้องให้นายเลวรับผิดชำระเงินตามเช็คต่อศาล ผลการดำเนินคดีเป็นที่สุดแล้ว ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ 6305/2548 พิพากษายกฟ้องตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์โดยวินิจฉัยสรุปว่า “เช็คพิพาทที่จำเลยที่ 1 สั่งจ่ายมีการขีดฆ่าคำว่า "หรือผู้ถือ" ออก แล้วเขียนคำว่า "สด" ลงไปในช่องว่างหลังคำว่า "จ่าย" ย่อมมีผลทำให้เช็คพิพาทไม่มีชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับเงิน หรือคำจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 988 (4) บัญญัติไว้ และการขีดฆ่าดังกล่าวก็ไม่ใช่กรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 899 ซึ่งเป็นเรื่องการเขียนข้อความที่มิได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตั๋วเงิน ข้อความที่เขียนลงไปจึงไม่มีผลแก่ตั๋วเงิน การที่เช็คพิพาทขาดรายการซึ่งกฎหมายบังคับให้ต้องมี ย่อมมีผลทำให้เช็คพิพาทไม่สมบูรณ์เป็นเช็คตามมาตรา 987 และมาตรา 910 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 989 วรรคหนึ่ง แม้ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยที่ 1 ผู้สั่งจ่ายและจำเลยที่ 2 ผู้สลักหลังก็ไม่ต้องรับผิดตามเนื้อความในเช็คนั้น”
            ท่านผู้อ่านเห็นใช่ไหมครับว่า ผู้ที่มีความรู้แต่ใช้ไปในทางเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นด้วยเจตนาทุจริตนั้นมีอยู่ในสังคมเป็นอันมาก ดังนั้น ผู้รับเช็คจึงต้องระมัดระวังและรู้เท่าทันอยู่เสมอ หากเป็นเช็คที่มีลักษณะตามตัวอย่างข้างต้น ก็ไม่ควรรับไว้และแจ้งให้ผู้ออกเช็คจัดทำเช็คที่มีรายการครบถ้วนตามกฎหมายให้ใหม่ทันที ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบุคคลผู้ไม่หวังดี ดังนั้น ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านคงจะได้รับทราบความรู้เรื่องเช็คเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อกิจการ หรือต่อบุคคลที่ต้องการความรู้ทางด้านเช็คนะครับ แล้วพบกันในโอกาสต่อไป สวัสดีครับ

 

27.130.153.32

ทนายภูวรินทร์

ทนายภูวรินทร์

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@hotmail.com

เนตรนภา

เนตรนภา

ผู้เยี่ยมชม

maple.rujaya@gmail.com

1 ส.ค. 2555 09:35 #1

ขอบคุณมากค่ะ

124.121.135.232

เนตรนภา

เนตรนภา

ผู้เยี่ยมชม

maple.rujaya@gmail.com

ปริญญ์

ปริญญ์

ผู้เยี่ยมชม

rujaya.maple@gmail.com

27 ส.ค. 2555 21:38 #2

ขอบคุณมากครับ

14.207.173.253

ปริญญ์

ปริญญ์

ผู้เยี่ยมชม

rujaya.maple@gmail.com

เนเน้

เนเน้

ผู้เยี่ยมชม

mparchitect@hotmail.com

8 ก.ย. 2556 12:57 #3

ขอบคุณมากค่ะ แปลว่าเวลารับเช็คต้องมีครบใน 7 ข้อข้างบนที่แจ้งใช่ไหมคะ
แล้วถ้ากรณีเจอเช็คที่ขีดค่าตัวเลขแล้วเซ็นกำกับจะได้เงินครบไหมคะหรือไม่ได้คะ ตอบทางอีเมลล์ส่วนตัวก็ได้นะคะ
ขอบคุณคุณทนายภูวรินทร์มากค่ะ

27.130.0.231

เนเน้

เนเน้

ผู้เยี่ยมชม

mparchitect@hotmail.com

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@gmail.com

8 ก.ย. 2556 23:41 #4

ตอบคำถามคุณเนเน้

           ถูกต้องครับเช็คจะต้องมีรายการครบถ้วนทั้งเจ็ดข้อดังกล่าวข้างต้น ส่วนกรณีที่มีการขีดฆ่าตัวเลขแล้วลงลายมือชื่อกำกับก็ต้องให้เขียนจำนวนเงินที่ถูกต้องใหม่ลงไปแทนด้วย แต่จะได้เงินตามเช็คหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะขึ้นอยู่กับว่าบัญชีตามเช็คมีเงินอยู่พอที่จะจ่ายเงินตามเช็คหรือไม่

127.0.0.1

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@gmail.com

เนเน้

เนเน้

ผู้เยี่ยมชม

rujaya.maple@gmail.com

9 ก.ย. 2556 00:14 #5

ขอบคุณมากค่ะคุณทนายภูวรินทร์ :r:

27.130.0.231

เนเน้

เนเน้

ผู้เยี่ยมชม

rujaya.maple@gmail.com

Krit

Krit

ผู้เยี่ยมชม

Rujaya@yahoo.com

3 ก.พ. 2557 23:55 #6

เรียนถามทนายภูวรินทร์หน่อยครับ ลูกค้าจ่ายค่าสินค้าด้วยเช็คเมื่อวันที่ 25พย.2556 เช็คเด้งผมจะทำอย่างไรจึงจะได้เงินคืนบ้างครับ ขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ รบกวนคุณทนายภูวรินทร์ช่วยตอบทางอีเมลล์ส่วนตัวครับผมอาจจะโทรหาคุณทนายภูวรินทร์เพื่อปรึกษาครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

27.130.215.222

Krit

Krit

ผู้เยี่ยมชม

Rujaya@yahoo.com

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@gmail.com

18 ก.พ. 2557 17:05 #7


ทนายภูวรินทร์ได้ตอบคำถามคุณ Krit ทางอีเมลล์แล้ว

14.207.20.233

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@gmail.com

ธีรสิทธิ

ธีรสิทธิ

ผู้เยี่ยมชม

po.191@hotmail.com

12 ก.ย. 2557 10:17 #8

นาย ก. จ่ายเช็คชำระค่าสินค้า กับ นาย ข. นาย ข. นำเช็คของนาย ก. ไปชำระค่าสินค้ากับนาย ค. โดยนาย ข.สลักหลัง เช็คเด้ง ใครรับผิดชอบ แจ้งคดีอาญากับใครครับ

58.9.186.250

ธีรสิทธิ

ธีรสิทธิ

ผู้เยี่ยมชม

po.191@hotmail.com

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@gmail.com

4 ต.ค. 2557 15:43 #9

~~ตอบคำถามคุณธีรสิทธิ
          คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4204/2550  "ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ มาตรา 4 คำว่า "ผู้ใดออกเช็ค" มิได้มีความหมายเฉพาะผู้ออกเช็คในฐานะผู้สั่งจ่ายเท่านั้นที่จะเป็นผู้กระทำ ความผิดได้ บุคคลอื่นแม้มิใช่ผู้สั่งจ่ายก็อาจร่วมกระทำความผิดกับผู้ออกเช็คโดยเป็นตัว การร่วมกันตาม ป.อ. มาตรา 83 ได้ ดังนั้น ผู้สลักหลังเช็คจึงอาจเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดกับผู้ออกเช็คได้ พฤติการณ์ฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาท โดยจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อเป็นผู้ออกเช็คพิพาทและจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อเป็นผู้สลักหลังเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์ ถือได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นตัวการร่วมกันออกเช็คพิพาทชำระหนี้ให้โจทก์ เมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินด้วยเหตุมีคำสั่งให้ระงับการจ่าย การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้อง"
         คดีตามคำพิพากษาดังกล่าว เป็นเรื่องที่ผู้สลักหลังเช็คทำการสลักหลังต่อหน้าผู้ออกเช็ค ศาลวินิจฉัยว่าเป็นตัวการร่วมกระทำผิดได้เพราะอยู่พร้อมกันในขณะส่งมอบเช็คแก่ผู้เสียหาย แต่กรณีตามคำถามหากผู้สลักหลังไม่ได้ร่วมอยู่ด้วย ก็คงไม่ผิดฐานเป็นตัวการร่วมกันออกเช็คครับ เรื่องนี้น่าจะดำเนินคดีอาญากับผู้ออกเช็คเท่านั้น

171.7.223.102

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@gmail.com

Mr.ling

Mr.ling

ผู้เยี่ยมชม

mr.ling_2007@hotmail.com

9 ธ.ค. 2557 05:15 #10

กรณีตัวอย่างนะครับ นายเลวไม่มีเงินจ่ายหรือธ.ไม่สามารถจ่ายได้แม้มีเงินก็ตามครับ:k:

1.46.140.240, 64.233.173.185

Mr.ling

Mr.ling

ผู้เยี่ยมชม

mr.ling_2007@hotmail.com

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@gmail.com

20 ก.ย. 2558 14:29 #11

171.6.128.2

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@gmail.com

ชญานน อนุจารีวัฒน์

ชญานน อนุจารีวัฒน์

ผู้เยี่ยมชม

jackanujareewart@gmail.com

21 ส.ค. 2559 19:18 #12

พี่สาวทำงานร้านยางตำแหน่งบัญชี วันนึงนายจ้างไปบวช แล้วให้พี่สาวทำหน้าที่ซื้อขายยาง โดยการจ่ายเปนเชคเพื่อซื้อยางเข้าร้าน โดยนายจ้างบอกจะโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อเปนค่ายาง แต่ไม่ได้โอนให้ บริษัทยางเอาเชคไปขึ้นเงินไม่ได้เชคเด้ง จึงไปแจ้งความจะดำเนินคดีกับพี่สาวครับ ตอนนี้พี่สาวออกจากร้านยางนั้นแล้ว เจ้าร้านยางก็ไม่ยอมไปจ่ายค่ายางบริษัทยาง ควรทำอย่างไรดีครับ. เพราะเงินค่ายางประมานหกแสนกว่าบาท
ขอความกรุณาด้วยครับ ขอบคุณครับ

1.47.104.98

ชญานน อนุจารีวัฒน์

ชญานน อนุจารีวัฒน์

ผู้เยี่ยมชม

jackanujareewart@gmail.com

ขนิษฐา

ขนิษฐา

ผู้เยี่ยมชม

khanitta.pui@gmail.com

16 ม.ค. 2560 13:48 #13

รบกวนสอบถามค่ะ
ในกรณีเช็คตีกลับหรือเช็คเด้ง ก่อนดำเนินคดีเราจำเป็นต้องทำหนังสือทวงถามไปก่อนมั้ยคะ แล้วในหนังสือทวงถามนั้นเราสามารถคิดดอกเบี้ยจากยอดเช็คได้หรือไม่คะ อยากทราบแนวทางในการร่างหนังสือทวงถามค่ะ

146.88.38.162

ขนิษฐา

ขนิษฐา

ผู้เยี่ยมชม

khanitta.pui@gmail.com

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@gmail.com

16 ม.ค. 2560 16:46 #14

ตอบคำถามคุณขนิษฐา
         เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค ผู้ทรงเช็ค มีสิทธิดำเนินคดีอายาภายใน 3 เดือน นับแต่วันเช็คขึ้นเงินไม่ได้ โดยไม่จำต้องมีหนังสือบอกกล่าวหรือทวงถามก่อน ก็สามารถแจ้งความหรือฟ้องคดีเองได้
        เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ตามกฎหมายให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้ได้ หนังสือทวงถามจึงแจ้งยอดดอกเบี้ยไปได้
       แต่หากฟ้องคดีอาญา เป็นเรื่องขอให้ศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุก หากมีการไกล่เกลี่ยก็แจ้งยอดให้ชำระดอกเบี้ยด้วยได้  ส่วนคดีแพ่งสามารถเรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้
      แนวทางร่างหนังสือ ก็ต้องทำหนังสือเป็นสามวรรคแบบคร่าวๆ
    1.ท้าวถึงความเป็นมาแห่งหนี้ เมื่อไหร่ ยอดเท่าไหร่ ถึงกำหนดเมื่อใด และจ่ายเป็นเช็คมา
   2.ใส่รายละเอียดการผิดนัดชำระหนี้ คือเช็คเด้ง ทวงถามแล้วไม่จ่าย
   3. ขอให้จัดการชำระหนี้ภายในกี่วัน หากไม่ชำระจะทำอะไร 
 

49.49.244.108

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@gmail.com

วชิระ

วชิระ

ผู้เยี่ยมชม

fores88@hotmail.com

29 พ.ค. 2560 15:57 #15

เช็คเด้งแล้ว แต่ลูกหนี้บอกว่าจะหาเงินมาเข้าบัญชีให้อีก 15 วัน หลัง 15 วันแล้วให้เอาไปเช็คฉบับเดิมไปขึ่นเงินกับธนาคาร ผมรบกวนถามว่าแบบนี้ทำได้ไหมครับ

171.98.3.41

วชิระ

วชิระ

ผู้เยี่ยมชม

fores88@hotmail.com

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@gmail.com

9 ก.ค. 2560 22:51 #16

ตอบคำถามคุณวชิระ 
        เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินครั้งแรกแล้ว อายุความคดีอาญาย่อมเดินไป หากเกินสามเดือน คดีก็ขาดอายุความ ส่วนคดีแพ่งเรียกเงินตามเช็คมีอายุความ 1 ปี กฎหมายให้เริ่มนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
       ส่วนกรณีที่ผู้สั่งจ่ายให้เอาเช็คไปขึ้นเงินอีกนั้น ผมแนะนำให้เอาเช็คฉบับแรกไปเปลี่ยนเป็นฉบับใหม่จะดีที่สุดครับ เพราะเจ้าหน้าที่ธนาคารอาจไม่ยอมเอาไปเรียกเก็บอีกครั้ง เนื่องจากอาจถูกเจ้าของบัญชีฟ้องร้องได้ เพราะเมื่อเช็คถูกธนาคารปฏิเสธไปแล้ว สิทธิหน้าที่ตามเช็คในการดำเนินการทางกฎหมายย่อมเกิดขึ้นนับแต่วันนั้น 

49.49.234.69

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

phuwarinlawyer@gmail.com

น้ำ

น้ำ

ผู้เยี่ยมชม

wanvisakraichoei@gmail.com

21 ก.พ. 2561 21:26 #17

เล่นเชร์แล้วท้าวแชร์ให้ลูกแชร์เอาสมุดเช็คแบบยกเล่ม เซ็นชื่อในเช็คทุกฉบับเพิ่อให้ท้าวแชร์ถือไว้เพื่อเป็นการคำ้ประกันวงแชร์ที่เล่น เมื่อไม่ได้เล่นแชร์แล้วเจ้าของบัญชีได้ไปปิดบัญชีลงเพราะไม่มีความจำเป็นในการเปิดไว้ แต่ต่อมาทางสามีของท้าวแชร์ได้เขียนยอดงเินเช็คของเรา แล้วน้ำไปขึ้นเงิน จากนั้นก็ฟ้องคดีอาญา ความผิดเรื่องการใช้เช็คเรามา แบบนี้เราควรทำอย่างไรคะ

58.10.10.8

น้ำ

น้ำ

ผู้เยี่ยมชม

wanvisakraichoei@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้