ทนายภูวรินทร์

ทนายภูวรินทร์

ผู้ดูแล

  คู่สมรสคนต่างชาติ หรือลูกที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย มีสิทธิรับมรดกที่ดินในประเทศไทยได้หรือไม่ (17674 อ่าน)

18 เม.ย 2556 19:25


            สามีหรือภรรยาคนไทยจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติมีลูกด้วยกันโดยลูกไม่ถือสัญชาติไทย แต่ถือสัญชาติตามพ่อ  ลูกจะสามารถรับมรดกประเภทที่ดินได้หรือไม่  และจะทำพินัยกรรมยกที่ดินให้แก่สามีหรือภรรยาคนต่างชาติได้หรือไม่ พินัยกรรมจะตกเป็นโมฆะหรือไม่
            คำถามเหล่านี้มีคำตอบ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 บัญญัติว่า “ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
                                 (1) ผู้สืบสันดาน
                                 (2) บิดามารดา
                                 (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
                                 (4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
                                 (5) ปู่ ย่า ตา ยาย
                                 (6) ลุง ป้า น้า อา
                                 คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของ บทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635” และ
            มาตรา 1635 บัญญัติว่า “ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดั่งต่อไปนี้
                                 (1) ถ้ามีทายาทตาม มาตรา 1629 (1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับ มรดกแทนที่แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้ส่วนแบ่ง เสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร
                                 (2) ถ้ามีทายาทตาม มาตรา 1629 (3) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ หรือถ้าไม่มีทายาทตาม มาตรา 1629 (1) แต่มี ทายาทตาม มาตรา 1629 (2) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้รับมรดกกึ่งหนึ่ง
                                 (3) ถ้ามีทายาทตาม มาตรา 1629 (4) หรือ (6) และทายาทนั้น ยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ หรือมีทายาทตาม มาตรา 1629 (5) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ มีสิทธิได้มรดกสองส่วนในสาม
(4) ถ้าไม่มีทายาทดั่งที่ระบุไว้ใน มาตรา 1629 คู่สมรสที่ยังมี ชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมด”
            ดังนั้น หากเป็นกรณีภรรยาคนไทยสมรสกับชายชาวต่างชาติ และมีลูกด้วยกันโดยลูกไม่ได้ถือสัญชาติไทย  หากปรากฏว่า มารดาเสียชีวิต และไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ทรัพย์มรดกย่อมตกทอดไปยังทายาทโดยธรรมซึ่งเป็นการรับมรดกโดยผลของกฎหมายเสมอ  ดังนั้น เมื่อลูกเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ก็มีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม และเมื่อมีทายาทชั้นผู้สืบสันดานแล้ว ทายาทอันดับที่ 3 – 6 ก็จะถูกตัดไม่ให้รับมรดกโดยปริยาย แต่บิดามารดาของเจ้ามรดกหากมีชีวิตอยู่ก็ยังมีสิทธิรับมรดกร่วมกับหลานโดยได้ส่วนแบ่งเท่ากัน  สำหรับบิดาแม้จะเป็นคนต่างชาติต่างประเทศก็มีสิทธิรับมรดกในฐานะคู่สมรสได้เช่นเดียวกันโดย มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตรคือได้ส่วนแบ่งเท่ากับลูก
            อันนี้เป็นเรื่องที่มีสิทธิในการรับมรดกตามกฎหมาย แต่การจะถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้หรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก เพราะคนต่างชาติ หรือภาษากฎหมายเรียกว่า คนต่างด้าว จะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน คือ ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อถือกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเสียก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต ก็จะต้องถูกบังคับขายภายใน 180 วัน แต่ไม่เกินหนึ่งปี
            ประการต่อมา จะสามารถทำพินัยกรรมยกที่ดินให้แก่สามีหรือภรรยาคนต่างชาติได้หรือไม่ พินัยกรรมจะตกเป็นโมฆะหรือไม่ หากมีการทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินประเภทที่ดินให้ลูกหรือสามีซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ก็สามารถทำได้ ไม่ตกเป็นโมฆะ ส่วนการจะถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ก็ยังต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 94 คืออาจถูกบังคับขายเช่นเดิม แต่การทำพินัยกรรมจะมีผลดีตรงที่สามารถระบุให้ผู้จัดการมรดกขายที่ดินแล้วนำเงินมามอบให้แก่ผู้รับพินัยกรรมได้  เพราะผู้จัดการมรดกสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนทายาทได้ และสามารถดำเนินการจดทะเบียนขายแทนได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ดินให้ยุ่งยาก
            ประการสุดท้าย หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ลูกก็ถือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาอยู่แล้ว จึงมีสิทธิรับมรดกของมารดาในฐานะทายาทโดยธรรมตามกฎหมายได้ ส่วนบิดาไม่มีสิทธิรับมรดกในฐานะคู่สมรสเพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่ก็สามารถทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ให้กันได้ ส่วนการจะถือกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือระบุให้ผู้จัดการมรดกขายแล้วมอบเงินให้ก็สามารถทำได้ตามกฎหมายดังกล่าวแล้วข้างต้น
 

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่เคยตัดสิน

          คำพิพากษาศาลฎีกา 475/2511 "ถ้าคนต่างด้าวผู้รับพินัยกรรมมีสิทธิหรือมีทางที่จะขออนุญาตถือที่ดินได้ พินัยกรรมก็ไม่เป็นโมฆะ  โจทก์จำเลยต่างเป็นทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก และได้ทำสัญญาประนีประนอมกันว่าจำเลยจะโอนที่ดินให้โจทก์ตามส่วนในพินัยกรรมเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยผู้รับผิด จึงบังคับตามสัญญาได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1750 ส่วนโจทก์ที่เป็นคนต่างด้าวก็ให้ไปจัดการตามประมวลกฎหมายที่ดินก่อน (ประชุมใหญ่ครั้งที่ 6/2511)"
           คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2752/2543  "โจทก์ทั้งสองฟ้องให้จำเลยแบ่งที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกตามพินัยกรรม โดยอ้างว่าเจ้ามรดกซึ่งเป็นคนต่างด้าวซื้อที่ดินดังกล่าวแล้วใส่ชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน จึงไม่จำต้องบรรยายฟ้องถึงสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ายินยอมให้เจ้ามรดกซึ่งเป็นคนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยหรือไม่ เพราะเจ้ามรดกมิได้ถือกรรมสิทธิ์เอง ฟ้องของโจทก์ไม่เคลือบคลุม
            การที่เจ้ามรดกยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขออนุญาตนำที่ดินพิพาทไปจดทะเบียนจำนองขณะที่จำเลยยังเป็นผู้เยาว์ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย และแม้เจ้ามรดกเป็นบุคคลต่างด้าวได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบด้วย ป.ที่ดิน มาตรา 86 แต่เจ้ามรดกยังมีสิทธิได้รับผลตาม ป.ที่ดิน มาตรา 94 ในอันที่จะจัดการจำหน่ายที่ดินนั้นได้ ตราบใดที่ยังมิได้จำหน่าย ที่ดินพิพาทและโรงงานก็ยังคงเป็นของเจ้ามรดก ซึ่งอาจทำพินัยกรรมยกให้แก่ผู้ใดได้ทั้งสิ้น
            จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทแทนโจทก์ทั้งสองผู้เป็นทายาทตามพินัยกรรม ตราบใดที่จำเลยยังมิได้แบ่งปันที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งสอง ย่อมต้องถือว่าการจัดการมรดกยังไม่เสร็จสิ้น อายุความยังไม่เริ่มต้นนับ ฟ้องของโจทก์ทั้งสองยังไม่ขาดอายุความ"
            ดังนั้น ตามหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น สามีหรือภรรยาคนต่างชาติที่สมรสกับคนสัญชาติไทย และบุตรก็มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย และสามารถทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้คนต่างชาติที่เกี่ยวข้องได้ ไม่ตกเป็นโมฆะแต่อย่างใด
 

ทนายภูวรินทร์

ทนายภูวรินทร์

ผู้ดูแล

ชมณภัส พลายแก้ว

ชมณภัส พลายแก้ว

ผู้เยี่ยมชม

5 ม.ค. 2558 18:09 #1

สามีชาวอเมริกา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน 2 คน คนโตเป็นผู้หญิง ได้สัญชาติ ไทยอเมริกา ได้พาร์ตพอร์ส อเมริกา คนเล็ก ผู้ชาย อายุ 7เดือน โดยคุณพ่อรับรอง สูติบัตร และได้ทำ พาร์ตพอร์ตไทยโดยคุณพ่อไปเซนต์ชื่อรับรองในการทำพาร์ตพอร์ตไทย ภรรยาไม่ได้สมรส มีเงินฝากในธนาคารอเมริกา จะทำอย่างไรที่ จะนำเงินมาใช้จ่ายในการเลี้งดูลูกและจะร้องขอต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดกของสามี

ชมณภัส พลายแก้ว

ชมณภัส พลายแก้ว

ผู้เยี่ยมชม

ชมณภัส พลายแก้ว

ชมณภัส พลายแก้ว

ผู้เยี่ยมชม

5 ม.ค. 2558 18:12 #2

สามีชาวอเมริกา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน 2 คน คนโตเป็นผู้หญิง ได้สัญชาติ ไทยอเมริกา ได้พาร์ตพอร์ส อเมริกา คนเล็ก ผู้ชาย อายุ 7เดือน โดยคุณพ่อรับรอง สูติบัตร และได้ทำ พาร์ตพอร์ตไทยโดยคุณพ่อไปเซนต์ชื่อรับรองในการทำพาร์ตพอร์ตไทย ภรรยาไม่ได้สมรส มีเงินฝากในธนาคารอเมริกา จะทำอย่างไรที่ จะนำเงินมาใช้จ่ายในการเลี้งดูลูกและจะร้องขอต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดกของสามี

ชมณภัส พลายแก้ว

ชมณภัส พลายแก้ว

ผู้เยี่ยมชม

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

7 ม.ค. 2558 22:19 #3

ตอบคำถามคุณชมณภัส
        กรณีที่สามีชาวอเมริกาเสียชีวิต และมีทรัพย์มรดกคือเงินฝากในธนาคารอเมริกา การที่จะนำเงินมาใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกนั้นก็ต้องไปดำเนินการที่ศาลในประเทศอเมริกา ไม่สามารถดำเนินการที่ศาลไทยได้ครับ เพราะแต่ละประเทศมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเอง คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลไทยไม่สามารถนำไปบังคับที่ต่างประเทศให้ต้องจ่ายเงินฝากคืนได้

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

Piyachut

Piyachut

ผู้เยี่ยมชม

22 ก.ย. 2559 00:27 #4

อยากทราบว่าดิฉันเป็นคนไทยเชื้อชาติและเพิ่งเปลี่ยนสัญชาติตามสามีไม่กี่เดือนมานี้เอง ตอนนี้อยากทราบว่าดิฉันได้รับมรดกซึ่งเป็นที่ดินซึ่งของมารดาดิฉันเองที่เสียชีวิตไปแล้ว และได้โอนที่ดินเป็นชื่อดิฉันเรียบร้อยก่อนที่ดิฉันจะเปลี่ยนสัญชาติ อยากทราบว่าดิฉันยังมีสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเป็นมรดกของมารดาไหมคะ

Piyachut

Piyachut

ผู้เยี่ยมชม

สวัสดีค่ะ ดิฉันต้องการจะทราบว่า ดิฉันมีสามีเป็นชาวอเมริกา แต่ตอนนี้ได้เสียชีวิตแล้ว แต่มีบุตรด้วยกัน

สวัสดีค่ะ ดิฉันต้องการจะทราบว่า ดิฉันมีสามีเป็นชาวอเมริกา แต่ตอนนี้ได้เสียชีวิตแล้ว แต่มีบุตรด้วยกัน

ผู้เยี่ยมชม

4 พ.ย. 2559 06:35 #5

สวัสดีค่ะ ดิฉันต้องการจะทราบว่า ดิฉันมีสามีเป็นชาวอเมริกา แต่ตอนนี้ได้เสียชีวิตแล้ว แต่มีบุตรด้วยกัน

สวัสดีค่ะ ดิฉันต้องการจะทราบว่า ดิฉันมีสามีเป็นชาวอเมริกา แต่ตอนนี้ได้เสียชีวิตแล้ว แต่มีบุตรด้วยกัน

ผู้เยี่ยมชม

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

22 พ.ย. 2559 16:08 #6

ตอบคำถามคุณ Piyachut 
       การเปลี่ยนสัญชาติได้มีการสละสัญชาติไทยหรือไม่ หากสละสัญชาติไทย ก็ไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก่อน 

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

22 พ.ย. 2559 16:09 #7

กรณีมีสามีชาวต่างชาติโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่มีบุตรด้วยกัน ตามกฎหมายถือว่าบุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของคุณเพียงคนเดียว ดังนั้น เมื่อสามีเสียชีวิตจึงไม่ต้องไปทำอะไรทางกฎหมายหรือทางทะเบียนครับ

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

เรไร

เรไร

ผู้เยี่ยมชม

12 ม.ค. 2560 15:26 #8

สวัสดีค่ะดิฉัน อยากถามว่าดิฉันจดทะเบียนกับช่าวต่างชาติและเปลี่ยนสัญชาติตามสามี แล้วต่อมามารดาได้เสียชีวิตลง มารดาได้ยกมรดกบางส่วนให้แล้วดิฉันต้องนำเอกสารอะไรบ้างมาประกอบการรับมรดกและโอนมรดกให้น้องสาวอีกคน

เรไร

เรไร

ผู้เยี่ยมชม

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

12 ม.ค. 2560 16:01 #9

ตอบคำถามคุณเรไร 

      ตามมาตรา 15 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2495            

                   “ผู้ใดมีสัญชาติไทยและสัญชาติตามกฎหมายของประเทศอื่นด้วย ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทย ให้ทำคำขอยื่นต่อรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง           

                   การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สละสัญชาติไทยนั้น ย่อมอยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรี            

                   การสละสัญชาติไทยให้มีผลต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา            

                   การสละสัญชาติย่อมมีผลเฉพาะตัว”

        ดังนั้น หากคุณเพียงแต่ไปถือสัญชาติของสามีเพิ่มเติมเข้ามา โดยยังไม่ได้สละสัญชาติไทย คุณก็ยังคงมีสถานะเป็นคนไทยที่มีสิทธิถือครองที่ดิน หรือซื้อขายที่ดินในประเทศไทยได้เช่นเดิม แต่หากคุณสละสัญชาติไทยไปครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าวแล้ว ก็ถือว่าคุณเป็นบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ครับ

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

Adpm

Adpm

ผู้เยี่ยมชม

12 ม.ค. 2560 22:20 #10

รบกวนปรึกษาครับ แม่และน้า มีชื่อร่วมในที่ดินมรดก น้าไปอยู่ต่างประเทศ 40 ปี คุณแม่เสียชีวิต ผมและพี่น้องในฐานะบุตรคุณแม่ จะแบ่งที่ดินแปลงนี้กันอย่างไรได้ ครับ น้ายืนยันคงชื่อร่วมในที่ดิน
ขอบคุณล่วงหน้าครับ

Adpm

Adpm

ผู้เยี่ยมชม

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

12 ม.ค. 2560 22:44 #11

ตอบคำถามคุณ Adpm
       แม่และน้า มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน จึงมีสัดส่วนคนละ 50 % เมื่อแม่เสียชีวิต ส่วนของแม่ 50 % จะตกทอกไปยังทายาทของแม่คือ บุตร สามี และ บิดามารดาของแม่ (ถ้ายังมีชีวิตอยู่) 
ทายาทของแม่จะต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก เพื่อนำคำสั่งศาลไปดำเนินการที่สำนักงานที่ดินให้ผู้จัดการมรดกเข้าไปมีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมก่อน 
ส่วนการแบ่งกับน้านั้น ตามหลักกฎหมาย เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมมีสิทธิขอให้แบ่งแยกโฉนดแปลงนี้ได้ หากน้าไม่ยินยอม ก็คงต้องใช้สิทธิทางศาล ฟ้องเพื่อแบ่งแยกโฉนด ซึ่งเป็นหนทางสุดท้ายที่ควรทำครับ อันดับแรกก็ต้องเจรจากันระหว่างคนในครอบครัวเสียก่อน มิฉะนั้น การฟ้องคดีจะทำให้เสียญาติพี่น้องได้

 

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

Ruk

Ruk

ผู้เยี่ยมชม

7 มี.ค. 2560 09:41 #12

รบกวนสอบถามค่ะ ดิฉันจะขายบ้าน และผู้ซื้อตกลงซื้อด้วยเงินสด แต่ตัวผู้ซื้อเองเป็นต่างด้าวไม่สามารถซื้อได้ จึงจะทำการซื้อในนามของลูกเลี้ยงที่มีบัตรประชาชนซึ่งรับอุปการะเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก(ไม่มีเอกสารรับรองบุตรบุญธรรมใดๆ) ซึ่งพ่อแม่จริงๆของเด็กไม่อยู่แล้ว แบบนี้ควรจะทำยังไงดีคะ
ตอนนี้ทำสัญญามัดจำเงินส่วนหนึ่งเรียบร้อยแล้ว แต่ติดเรื่องเอกสารผู้ซื้ออย่างเดียว แบบนี้ถ้าทำการซื้อขายไม่ได้ เราจำเป็นต้องคืนเงินมัดจำให้แก่ผู้ซื้อมั้ยคะ เพราะเราพร้อมขายแต่ผู้ซื้อไม่พร้อมด้วยเหตุผลหลายๆประการ

Ruk

Ruk

ผู้เยี่ยมชม

Ruk

Ruk

ผู้เยี่ยมชม

7 มี.ค. 2560 09:42 #13

รบกวนสอบถามค่ะ ดิฉันจะขายบ้าน และผู้ซื้อตกลงซื้อด้วยเงินสด แต่ตัวผู้ซื้อเองเป็นต่างด้าวไม่สามารถซื้อได้ จึงจะทำการซื้อในนามของลูกเลี้ยงที่มีบัตรประชาชนซึ่งรับอุปการะเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก(ไม่มีเอกสารรับรองบุตรบุญธรรมใดๆ) ซึ่งพ่อแม่จริงๆของเด็กไม่อยู่แล้ว แบบนี้ควรจะทำยังไงดีคะ
ตอนนี้ทำสัญญามัดจำเงินส่วนหนึ่งเรียบร้อยแล้ว แต่ติดเรื่องเอกสารผู้ซื้ออย่างเดียว แบบนี้ถ้าทำการซื้อขายไม่ได้ เราจำเป็นต้องคืนเงินมัดจำให้แก่ผู้ซื้อมั้ยคะ เพราะเราพร้อมขายแต่ผู้ซื้อไม่พร้อมด้วยเหตุผลหลายๆประการ

Ruk

Ruk

ผู้เยี่ยมชม

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

7 มี.ค. 2560 22:34 #14

ตอบคำถามคุณ Ruk
          บ้านถือเป็นส่วนควบกับที่ดิน ตามกฎหมายชาวต่างชาติไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านได้ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงไม่สามารถทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับชาวต่างชาติได้ ซึ่งปกติชาวต่างชาติจะจดทะเบียนตั้งบริษัทมาเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์แทน หรือทำสัญญาเช่าที่ดินกันในระยะยาว
          ส่วนการที่จะให้ซื้อในนามลูกเลี้ยงนั้น หากเขาบรรลุนิติภาวะแล้ว ก็สามารถทำสัญญาซื้อขายกันได้ เพราะเป็นปัญหาระหว่างฝรั่งกับลูกเลี้ยงที่อาจมีการทุจริตกันเอง แต่หากยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ไม่สามารถซื้อขายได้ ซึ่งหากเป็นกรณีที่ซื้อขายไม่ได้ก็ต้องมีการเลิกสัญญาต่อกัน ส่วนคุณจะมีสิทธิริบมัดจำหรือไม่ ต้องดูสัญญาซื้อขายที่ทำกันไว้เป็นหลักครับ

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

บุตรที่เกิดจากแม่เป็นคนไทยพ่อต่างชาติ สามารถนำชื่อเข้าทำเบียนบ้านในไทยได้หรือเปล่า แม่มีบัตรประชาชน

บุตรที่เกิดจากแม่เป็นคนไทยพ่อต่างชาติ สามารถนำชื่อเข้าทำเบียนบ้านในไทยได้หรือเปล่า แม่มีบัตรประชาชน

ผู้เยี่ยมชม

31 พ.ค. 2560 15:15 #15

บุตรที่เกิดจากแม่เป็นคนไทยพ่อต่างชาติ สามารถนำชื่อเข้าทำเบียนบ้านในไทยได้หรือเปล่า แม่มีบัตรประชาชน

บุตรที่เกิดจากแม่เป็นคนไทยพ่อต่างชาติ สามารถนำชื่อเข้าทำเบียนบ้านในไทยได้หรือเปล่า แม่มีบัตรประชาชน

ผู้เยี่ยมชม

ปู

ปู

ผู้เยี่ยมชม

27 มิ.ย. 2560 17:11 #16

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ ดิฉันแต่งงานกับสามีชาวอเมริกาจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย มีบุตรด้วยกัน1คน สามียังทำงานอยู่ที่อเมริกา ไปๆมาๆ ปีละ 2-3ครั้ง ดิฉันต้องการที่จะทำพินัยกรรมยกเงินฝากในธนาคารให้กับสามีในกรณีที่ดิฉันเสียชีวิต สามารถที่จะทำได้ไหมคะ และจะมีผลบังคับใช้ได้หรือเปล่า ขอบพระคุณมากค่ะ

ปู

ปู

ผู้เยี่ยมชม

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

9 ก.ค. 2560 23:37 #17

ตอบคำถามคุณ waew_pp
           ตามคำถามลูกคุณอายุ 24 ปีแล้ว ไม่ได้บอกมาด้วยว่าปัจจุบันเลือกถือสัญชาติอะไร แต่หากกรณีที่บุตรของคุณถือสัญชาติไทย  ก็สามารถแจ้งย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปได้ (ไม่บอกว่าบุตรมีบัตรประชาชนไทย)  
          การคัดเลือกทหารไม่ใช่ต้องมาทำตอนเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านนะครับ เขาต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลงบัญชีทหารกองเกินตั้งแต่อายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว หากไม่ได้ไปลงทะเบียนก็ไปพบสัสดีอำเภอเพื่อดำเนินการต่อไปจนถึงขั้นการคัดเลือกได้
         ส่วนการถือครองทรัพย์สินนั้น หากบุตรคุณถือสัญชาติไทยก็สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากคุณได้
        สรุปถือสัญชาติไทยหรือไม่ เป็นสาระสำคัญของคำตอบทั้งหมด
 

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

9 ก.ค. 2560 23:39 #18

ตอบคำถามคุณปู
       สามารถทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้สามีคนต่างชาติได้ครับ เป็นเงินจะง่ายที่สุด แต่หากเป็นที่ดิน สามารถรับมรดกได้ แต่จะต้องถูกบังคับขายภายใน 1 ปี เพราะต่างชาติไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ 

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

กิ๊บ

กิ๊บ

ผู้เยี่ยมชม

8 ส.ค. 2560 21:34 #19

สวัสดีค่ะขออนุญาติสอบถามค่ะ
สามีชาวอเมริกาได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย
อยู่ดวยกัน15ปีมีบุตรด้วยกัน1คน
ถือพาสปอร์ตไทย&อเมริกาสามีเกษียณอายุแล้วต้องการอยู่ไทยกับครอบครัว สามีต้องการทำพินัยกรรมยกเงินค่าบำนาญ,เงินประกัน,เงินธนาคารทั้งหมดให้ดิฉันกับลูกได้รับช่วงต่อในกรณีที่สามีเสียชีวิต,สามารถทำพินัยกรรมที่ไทยได้ไหมค่ะ
และจะมีผลบังคำใช้ได้หรือเปล่าค่ะ
ขอบคุณค่ะ

กิ๊บ

กิ๊บ

ผู้เยี่ยมชม

กิ๊บ

กิ๊บ

ผู้เยี่ยมชม

8 ส.ค. 2560 21:43 #20

สวัสดีค่ะขออนุญาติสอบถามค่ะ
สามีชาวอเมริกาได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย
อยู่ดวยกัน15ปีมีบุตรด้วยกัน1คน
ถือพาสปอร์ตไทย&อเมริกาสามีเกษียณอายุแล้วต้องการอยู่ไทยกับครอบครัว สามีต้องการทำพินัยกรรมยกเงินค่าบำนาญ,เงินประกัน,เงินธนาคารทั้งหมดให้ดิฉันกับลูกได้รับช่วงต่อในกรณีที่สามีเสียชีวิต,
สามารถทำพินัยกรรมที่ไทยได้ไหมค่ะ
และจะมีผลบังคำใช้ได้หรือเปล่าค่ะ

กิ๊บ

กิ๊บ

ผู้เยี่ยมชม

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้