ทีมงานทนายฯ

ทีมงานทนายฯ

ผู้ดูแล

  การมอบอำนาจคืออะไร และทำอย่างไร (26705 อ่าน)

28 พ.ย. 2553 16:57

การมอบอำนาจคืออะไร และทำอย่างไร 
การมอบอำนาจ คือ การที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวการ มอบให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ตัวแทน มีอำนาจทำการแทน และการกระทำนั้นมีผลในทางกฎหมายเสมือนว่า ตัวการทำด้วยตนเอง
*การมอบอำนาจให้ทำกิจการใดที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือ การมอบอำนาจให้ทำกิจการนั้นก็ต้องทำเป็นตัวหนังสือ เช่น การซื้อขายที่ดิน กฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือ 
ฉะนั้น การมอบอำนาจให้ขายที่ดินก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วย โดยจะใช้แบบพิมพ์ของกรมที่ดินหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีสาระสำคัญครบถ้วน แต่เพื่อความสะดวกควรใช้แบบพิมพ์ของกรมที่ดิน โดยผู้นั้นจะต้องทำหลักฐานการมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้ไปทำการแทนและควรมอบบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจให้กับผู้รับมอบอำนาจนำไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย เจ้าของที่ดินและผู้ที่จะซื้อที่ดินจะต้องระมัดระวัง หรือกระทำการให้รัดกุมรอบคอบอาจเกิดการฉ้อโกงหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ จึงขอให้ผู้มอบได้ปฏิบัติตามคำเตือนหลังใบมอบอำนาจโดยเคร่งครัด
 
หนังสือมอบอำนาจควรใช้ตามแบบของกรมที่ดิน ซึ่งมีอยู่ ๒ แบบ
สำหรับที่ดินมีโฉนดแล้วแบบหนึ่ง กับ ที่ดินที่ยังไม่มีโฉนดอีกแบบหนึ่ง หากจะใช้กระดาษอื่น ควรเขียนข้อความอนุโลมตามแบบพิมพ์ของกรมที่ดิน เพราะจะได้รายการที่ชัดเจนและถูกต้อง
 
ข้อแนะนำปฏิบัติสำหรับการทำหนังสือมอบอำนาจ มีดังนี้
๑.ให้กรอกเครื่องหมายหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เช่น ตึก ,บ้านเรือน , โรง ให้ชัดเจน
๒.ให้ระบุเรื่องและอำนาจจัดการให้ชัดเจน ว่ามอบอำนาจให้ทำอะไร เช่น ซื้อ ขาย จำนอง ฯลฯ ถ้ามีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมก็ให้ระบุไว้ด้วย
๓.อย่ากรอกข้อความให้ต่างลายมือและใช้น้ำหมึกต่างสีกัน ถ้าใช้เครื่องพิมพ์ดีดก็ต้องเป็นเครื่องเดียวกัน
๔.ถ้ามีการขูด ลบ ตกแต่ง แก้ไข หรือขีดฆ่า ให้ระบุว่าขีดฆ่าตกเติมกี่คำ และผู้มอบอำนาจต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง
๕.อย่าลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจก่อนกรอกข้อความโดยครบถ้วนและถูกต้องตามความประสงค์แล้ว หรืออย่าลงชื่อในกระดาษเปล่าซึ่งยังมิได้กรอกข้อความเป็นอันขาด
๖.ให้มีพยานอย่างน้อย ๑ คน ถ้าผู้มอบอำนาจพิมพ์ลายนิ้วมือต้องมีพยาน ๒ คน พยานต้องเซ็นชื่อจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ กรณีที่ผู้มอบมีคู่สมรสและทรัพย์สินที่มอบอำนาจให้มาดำเนินการนั้นเป็นสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกัน หากไม่มีหลักฐานที่คู่สมรสของผู้มอบยินยอมให้ทำนิติกรรมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ต้องให้คู่สมรสของผู้มอบลงชื่อเป็นพยานในหนังสือมอบอำนาจด้วย
๗.หนังสือมอบอำนาจทำในต่างประเทศ ควรให้สถานทูต หรือสถานกงสุล หรือโนตารีพับลิค รับรองด้วย             
๘.กรณีผู้มอบอำนาจมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้มอบจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่และมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจที่จะสอบสวนคู่กรณี หรือเรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือเรียกให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้
 
บางเรื่องผู้มอบอำนาจเป็นผู้รับมอบอำนาจจากทั้งสองฝ่าย คือ เป็นตัวแทนทั้งฝ่ายผู้โอนและผู้รับโอน ในกรณีเช่นนี้ ผู้มอบอำนาจจะต้องระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจด้วยว่า ยินยอมให้ผู้รับมอบเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วย (มาตรา ๘๐๔ แห่ง ป.พ.พ.)
 
ในส่วนผู้รับซื้อหรือผู้รับสิทธิในนิติกรรมมีหน้าที่ระมัดระวังด้วย โดยจะต้องรู้จักตัวเจ้าของที่ดินที่แท้จริง เพราะจะซื้อที่ดินทั้งที เงินก็มาก ต้องรู้จักเจ้าของที่ดินว่ามีตัวตนหรือไม่ ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ มีเจตนาจะขายที่ดินหรือไม่ หากไม่รู้จักเจ้าของที่ดินที่แท้จริงเสียเลย ย่อมเป็นการผิดวิสัย ถ้าไม่แน่ใจก็อาจขอตรวจดูหลักฐานที่ดิน ที่สำนักงานที่ดินก่อนได้ จึงขอให้ผู้รับโอนได้ใช้ความระมัดระวัง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของตนเอง

ทำอย่างไรที่ดินของท่านจึงจะปลอดภัยจากผู้ทุจริต
๑.ไม่มอบโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
๒.อย่าลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ โดยไม่กรอกข้อความให้ครบถ้วน
๓.ควรไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับที่ดินของท่านอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

*********************************************************************

ที่มา : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูลจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุกรม กรมที่ดิน)
credit photo : http://www.usawills.com/

ทีมงานทนายฯ

ทีมงานทนายฯ

ผู้ดูแล

พิงค์

พิงค์

ผู้เยี่ยมชม

12 ธ.ค. 2553 22:16 #1

ขอบคุณค่ะ

พิงค์

พิงค์

ผู้เยี่ยมชม

ป้าง

ป้าง

ผู้เยี่ยมชม

29 ม.ค. 2554 21:45 #2

ตามมาอ่านค้าบ

ป้าง

ป้าง

ผู้เยี่ยมชม

จริญญา

จริญญา

ผู้เยี่ยมชม

20 ก.พ. 2556 17:20 #3

ขอบคุณมากค่ะ

จริญญา

จริญญา

ผู้เยี่ยมชม

เจนนี่ เทียนแห่พรรษา

เจนนี่ เทียนแห่พรรษา

ผู้เยี่ยมชม

20 ก.พ. 2556 17:26 #4

ขอปรึกษาคุณทนายภูวรินทร์ค่ะ ดิฉันกำลังจะซื้อที่ดินโฉนดปลอดจำนอง จากญาติห่างๆ แต่ติดขัดเรื่องการนัดวันโอนกรรมสิทธิ์เนื่องจากเวลาคนซื้อคนขายไม่ตรงกันเลยค่ะ ดิฉันสามารถ "รับมอบอำนาจจากญาติ(คนขาย)"เป็นภรรยาของผู้ขาย ได้หรือไม่คะ ตอบทาง e-mail เป็นการส่วนตัวก็ได้ค่ะ

เจนนี่ เทียนแห่พรรษา

เจนนี่ เทียนแห่พรรษา

ผู้เยี่ยมชม

ทนายภูวรินทร์

ทนายภูวรินทร์

ผู้ดูแล

23 ก.พ. 2556 02:52 #5


ทนายภูวรินทร์ ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า คุณยายเสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมานี้ จะฌาปนกิจวันที่ 27 ช่วงนี้อาจตอบคำถามล่าช้าบ้าง หากเร่งด่วนก็โทรศัพท์มาสอบถามได้ครับ

ทนายภูวรินทร์

ทนายภูวรินทร์

ผู้ดูแล

Phairin Rungsawung

Phairin Rungsawung

ผู้เยี่ยมชม

18 ต.ค. 2557 19:21 #6

อยากทราบว่ามีเช็คเงินสดแต่เย้าของติดคุกจะมอบอำนาจต้องทำงัยคะ

Phairin Rungsawung

Phairin Rungsawung

ผู้เยี่ยมชม

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

19 ต.ค. 2557 11:51 #7

ตอบคำถามคุณPhairin Rungsawung
        กรณีที่สอบถามมานั้น ต้องบอกข้อมูลด้วยว่า เจ้าของที่ติดคุก เป็นคนรับเงินตามเช็คหรือไม่ หรืออย่างไร และใครเป็นผู้สั่งจ่าย จ่ายค่าอะไร ลงวันเดือนปีใด เพราะหากเป็นเช็คเงินสด (ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับเงิน) กฎหมายถือว่าเป็นเช็คผู้ถือ ใครถือก็สามารถนำไปเรียกเก็บเงินได้ ไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจแต่อย่างใด หรือสามารถสลักหลังโอนไปให้บุคคลอื่นเพื่อเอาไปเรียกเก็บเงินก็สามารถทำได้ครับ

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

fon

fon

ผู้เยี่ยมชม

7 เม.ย 2558 19:59 #8

รบกวนสอบถามคะ กรณีเจ้าของที่ดินอยู่เรือนจำต้องโทษคดียาเสพติด แต่ที่ดินเป็นมรดกที่ได้รับจากพ่อแม่
1.สามารถขอที่เรือนจำให้ลงชื่อในใบมอบอำนาจให้ลูกได้ไหม
2.แล้วทำธุรกรรมซื้อขายได้หรือไม่ จะถือว่าเป็นโมฆะหรือเปล่าคะ
ขอบคุณคะ

fon

fon

ผู้เยี่ยมชม

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

15 เม.ย 2558 00:57 #9

ตอบคำถามคุณ ฝน
             สามารถไปเรือนจำยื่นคำขอให้ผู้ต้องข้งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจเพื่อไปทำนิติกรรมแทนได้ครับ โดยทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ครบถ้วน พร้อมเอาสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไปให้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องด้วย
             ย้ำว่าผู้ต้องขังต้องเห็นชอบด้วยในการจำหน่าย หากไม่ยินยอมก็ไม่เซ็นหนังสือมอบอำนาจ หรือหากฉ้อฉล หลอกลวง ผู้ต้องขังก็สามารถฟ้องเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ได้ ฉะนั้น ต้องเข้าไปพูดคุยทำความตกลงให้ชัดเจน

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

fon

fon

ผู้เยี่ยมชม

23 เม.ย 2558 19:12 #10

ขอบคุณมากคะ

fon

fon

ผู้เยี่ยมชม

nustachai

nustachai

ผู้เยี่ยมชม

25 ก.ย. 2558 08:55 #11

พี่ครับถ้า พ่อผม เป็นนักโทษ ถ้าจะมอบอำนาจในการขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างต้องทำยังไงบ้างครับ

nustachai

nustachai

ผู้เยี่ยมชม

peepeya

peepeya

ผู้เยี่ยมชม

8 ม.ค. 2559 00:21 #12

ถูกคุมขังในเรือนจำ มีเงินในบัญชีธนาคารแต่สมุดธนาคารหาย มอบอำนาจแล้วธนาคารไม่ให้เบิก

peepeya

peepeya

ผู้เยี่ยมชม

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

27 ก.พ. 2560 13:19 #13

ตอบคำถามคุณnustachai 
        การมอบอำนาจให้ขายที่ดินนั้น เมื่อที่ดินมีชื่อพ่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และคุณมีต้นฉบับโฉนดที่ดิน ก็สามารถมอบอำนาจให้ใครไปดำเนินการขายแทนได้ ส่วนการมอบอำนาจให้ไปขอแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่สำนักงานที่ดิน แล้วเขียนหรือพิมพ์ข้อความให้ครบถ้วน (ปรึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน) จากนั้นเอาหนังสือมอบอำนาจไปยื่นเรื่องขอให้พ่อลงชื่อ และให้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ลงลายมือชื่อรับรองด้วย
 

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

27 ก.พ. 2560 13:23 #14

ตอบคำถามคุณ peepeya 
        เรื่องที่สอบถามไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของธนาคาร จึงควรที่จะสอบถามกับทางธนาคารโดยตรงว่าจะจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง เช่น รับมอบอำนาจไปแจ้งความว่าสมุดหาย แล้วเอาเอกสารไปขอเบิกจะได้หรือไม่ เป็นต้น  ดังนั้น จึงต้องสอบถามความชัดเจนจากธนาคารจะดีที่สุดครับ เพราะธนาคารจะสร้างเงื่อนไขเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการแอบอ้างมาเบิกเงินในบัญชีของผู้อื่น แล้วภายหลังเจ้าของที่แท้จริงไม่เคยรับรู้ ธนาคารจะมีความผิดชำระเงินคืนแก่เจ้าของบัญชี 

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

ตจว

ตจว

ผู้เยี่ยมชม

31 ก.ค. 2560 22:33 #15

ขอรบกวนถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้รับมอบอำนาจครับ
คือว่า เจ้าของที่ดินได้มอบอำนาจให้ นางสาว ก เป็นผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นเวลา 10 ปี บริษัทได้เช่ามาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ตอนนี้เจ้าของที่ดินได้ย้ายกลับมาที่กทม. แล้ว
จึงอยากจะเปลี่ยนหนังสือมอบอำนาจเป็นเจ้าของทำเองโดยตรงกับบริษัทได้หรือเปล่าครับ เพราะในหนังสือมอบอำนาจนั้นระบุว่าผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิที่จะเปลี่ยนบัญชีธนาคารเกี่ยวกับค่าเช่าได้ กรณีเช่นนี้เจ้าของที่ดินต้องทำอย่างไรครับ ในการเปลี่ยนผู้รับมอบอำนาจมาเป็นเจ้าของที่ดิน เนื่องจากสัญญาเช่าได้ทำไปเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ

ตจว

ตจว

ผู้เยี่ยมชม

itim

itim

ผู้เยี่ยมชม

6 ธ.ค. 2560 23:37 #16

เรียนทนายภูวรินทร์
รบกวนสอบถามค่ะว่า หนังสือมอบอำนาจสามารถเขียน ด้วยลายมือทั้งหมดได้หรือไม่คะ (หมายถึงว่า ไม่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด /คอมพิวเตอร์)

itim

itim

ผู้เยี่ยมชม

มิ้น

มิ้น

ผู้เยี่ยมชม

29 ก.ย. 2561 16:44 #17

รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ พอดีพ่อติดคุก เราต้องทำพาสปอตไปเรียนต่อ สิงคโปร์แต่เราอายุแค่18 ต้องให้พ่อเซ็นใบมอบอำนาจให้แม่ พ่ออยู่ในเรือนจำ เขาเซ็นได้มั้ยคะ พ่อกับแม่แย่งกันอยู่ 12ปีแล้วคะ แต่ไม่ได้หย่ากัน

มิ้น

มิ้น

ผู้เยี่ยมชม

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

5 ต.ค. 2561 21:31 #18

ทนายได้ตอบคำถามคุณมิ้นทางไลน์เรียบร้อยแล้ว

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

นุชนารถ

นุชนารถ

ผู้เยี่ยมชม

19 พ.ย. 2562 10:05 #19

อยากทราบว่าถ้าจะให้แฟนที่ติดคุกอยู่เซ็นมอบอำนาจที่ดินแต่โฉนดตัจริงแฟนเอาไปจำนองที่ธนาคารสามารถมอบอำนาจได้ไหมค่ะ

นุชนารถ

นุชนารถ

ผู้เยี่ยมชม

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

6 มี.ค. 2567 23:53 #20

เนื่องจากทางทีมงานทนายภูวรินทร์ติดธุระทำคดีที่ศาลต่างจังหวัดและงานคดีค่อนข้างมากในช่วงนี้ จึงไม่ได้เข้ามาตอบคำถามทางเว็บไซท์ครับ หากมีปัญหากฎหมายที่ต้องการคำตอบเร่งด่วน รบกวนส่งคำถามและรายละเอียดมาที่อีเมลล์ phuwarinlawyer@hotmail.com เป็นการส่วนตัวหรือโทรศัพท์ หรือแอดไลน์มาพูดคุยสอบถามเบื้องต้นได้ก่อนนะครับ เบอร์โทร ID line : 081-9250-144 (ใส่ - ด้วยนะครับ)

ขอบพระคุณมากครับและขออภัยในความล่าช้า

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ทนายภูวรินทร์ 081-9250-144

ผู้ดูแล

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้